Kotisivu Pekka Vanhanen Erityisalat Toimintatapa Toimisto Ajankohtaista Realisaatiot

EMME VASTAA VAHINGOISTA, JOTKA KOITUVAT TÄMÄN ESITYKSEN PERUSTEELLA TEHDYISTÄ TOIMISTA TAI NIISTÄ PIDÄTTÄYTYMISESTÄ.

1/2004
1. KILPAILUMENETTELY JULKISISSA HANKINNOISSA

2/2002
1. VELKASAATAVAN PERINTÄ

1/2002
1. SALASSAPITOSOPIMUS

2/2001
1. ASUNTOKAUPAN ONGELMAKOHDAT TÄNÄÄN

1/2001
1. eTAMPEREEN KIIHDYTTÄMÖ
2. OSAKASSOPIMUKSET OSAKEYHTIÖISSÄ
3. TYÖSOPIMUSLAIN UUDISTUS

2/2000
3. ASP-TOIMINTA, MENNEISYYDEN TOIMINTAMALLI TAAS AJANKOHTAISEKSI
4. HENKILÖYHTIÖN PURKAMINEN

1/2000
1. IT-MAAILMAN SOPIMUKSET
2. VAJAAVALTAISTEN OMAISUUDEN HOITO

1/1999
1. OSAKEPÄÄOMAN KOROTUSMUODON VAIKUTUS VEROTUKSEEN
2. OSAKEYHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN
3. TIETOJÄRJESTELMIEN VUOSI 2000 -TOIMINTAHÄIRIÖT JA OIKEUDELLINEN VASTUU


Ajankohtaista 2/2002
1. VELKASAATAVAN PERINTÄ

Taloudellisen kasvun vuosien jälkeen näyttää nyt koittavan aika, jolloin on merkkejä velkasaatavien maksujen enenevistä laiminlyönneistä. Joku on todennut, että varovaisten velkojansa maksavien velallisten tapaukset ovat lisääntyneet. On olemassa myös merkkejä konkurssien lukumäärän kasvamisesta. Kehitys saattaisi olla vielä nopeampikin, jos yleinen korkotaso olisi korkeampi. Matalat korot suojaavat rahoitusvaikeuksiin ajautuneita ja helpottavat velkataakan alta selviytymistä.

Ehtyviä rahoituslähteitä ovat kasvavalla intensiteetillä lähestymässä myös alkuvaihettaan elävät yritykset. Aika näyttää miten ja ketkä taistelussa rahoituksensa ratkaisseena toimimaan jäävät.

Tätä taustaa vasten ollaan lisääntyvien perintätilanteiden suhteen ensi kertaa tilanteessa, jossa perintää on säätelemässä 1.9.1999 voimaan astunut laki saatavien perinnästä.

Mikä on tilanne perintätehtävien hoidossa tänään?

Laissa on määrätty, ettei perinnässä saa käyttää hyvän perintätavan vastaista tai muutakaan velallisen kannalta sopimatonta menettelyä. Näin perinnässä ei saa

  1. antaa vääriä tai harhaanjohtavia tietoja maksun laiminlyönnin seuraamuksista
  2. aiheuttaa velalliselle kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja taikka tarpeetonta haittaa, eikä
  3. vaarantaa velallisen yksityisyyden suojaa

Lain 5 §:ssä on säädetty, että

"Perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittavan on periessään kuluttajasaatavaa annettava tai lähetettävä velalliselle kirjallinen maksuvaatimus, jossa on mainittava ainakin:

  1. velkojan nimi ja osoite;
  2. saatavan peruste;
  3. eriteltyinä saatavan pääoma, korko, viivästyskorko ja perintäkulut;
  4. vaadittu kokonaissumma;
  5. kenelle, miten ja milloin saatava on maksettava;
  6. velallisen mahdollisuus esittää huomautuksia saatavan määrästä ja perusteesta sekä missä ajassa huomautukset on esitettävä; jos perittävänä on saatava, joka voidaan periä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään, maksuvaatimuksessa on ilmoitettava velalliselle sellaisen saatavan perinnässä käytettävissä olevat oikeuskeinot sekä mahdollisuus hakea maksulykkäystä; ja
  7. kenelle huomautukset on esitettävä; jos perittävänä on julkisyhteisön saatava, maksuvaatimuksessa on ilmoitettava myös sen julkisyhteisön perintää hoitavan yksikön tai henkilön yhteystiedot, jolle velallinen voi tehdä saatavaa ja perintää koskevat huomautuksensa.

Jos maksuvaatimuksessa ei ole mainittu korkojen laskentaperusteista, velalliselle on ilmoitettava, että hänellä on oikeus pyynnöstä saada selvitys korkojen määräytymisestä."

Asianajajan toteuttamien perintätoimeksiantojen hoitamista säätelevät lisäksi hyvän asianajajatavan normit.

Ennen oikeudellisiin toimiin ryhtymistä asianajajan on ilmoitettava vastapuolelle päämiehensä vaatimuksista ja varattava vastapuolelle kohtuullinen harkinta-aika ja tilaisuus asian sovinnolliseen selvittämiseen. Jos toimenpiteiden siirtäminen saattaa aiheuttaa päämiehelle oikeudenmenetyksen tai muuta vahinkoa tahi muusta erityisestä syystä, saa asianajaja ryhtyä päämiehensä edun edellyttämiin toimiin. Sama periaate on kirjattu lakiin saatavien perinnästä kuluttajasaatavien osalta. Edelleen laissa on kuluttajasaatavien osalta tratan käyttö kielletty.

Hyvän asianajajatavan mukaan päämiehelle aiheutuneet kulut on pyrittävä perimään vastapuolelta ja laissa taas on määrätty, että velallisen on korvattava velkojalle aiheutuneet kohtuulliset kulut.

Hyvä asianajajatapa ja laki edellyttävät lisäksi tietenkin asiakkaalta perittyjen varojen ohjaamista omista varoista erilleen asiakasvaratilille.

1. TUOMIOISTUINPROSESSI

Perintätehtävä tuomioistuimeen saatettaessa on kiinnitettävä huomio kahteen asiakokonaisuuteen, toisaalta haasteen etenemisprosessiin käytännössä ja toisaalta tuomittuihin perintäkuluihin.

Kun selvän ja riidattoman velkasaatavan maksaminen sitä kirjeellä perittäessä laiminlyödään, saatetaan asia tuomioistuimeen summaarisessa menettelyssä ratkaistavaksi. Päämääränä tietenkin on ulosottokelpoisen tuomion hakeminen.

Tässä tuomioistuinkäsittelyssä olisi suureksi avuksi jos haastehakemuksen yhteydessä välitettäisiin samalla tieto velallisen yhteystiedoista ja todennäköisestä käyttäytymisestä haasteen tiedoksiannon suhteen.

Ellei haastehakemuksen yhteydessä velallisesta kerrota muuta kuin postiosoite, ratkaisevat tuomioistuimessa käsittelijät harkintansa mukaan, lähetetäänkö velalliselle saantitodistuksella kirje tiedoksi haasteesta vai annetaanko haaste suoraan haastemiehen välitettäväksi.

Jos on aihetta olettaa aikaisemman käyttäytymisen tai muusta syystä, ettei kirjettä haeta, voi haasteen pyytää heti haastemiehen toimitettavaksi.

Käsitykseni mukaan Tampereen käräjäoikeuden summaaristen haastehakemusten käsittely etenee ripeästi, mutta kokemukseni varsinkin pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksista on ollut toinen. Toimitettuani summaarisen haastehakemuksen otin neljän viikon kuluttua yhteyttä ja sain kuulla, että se on heti vastaanotettu, muttei ole ehditty vielä antaa haastetta. Päämieheni kannalta esitin tilanteen olevan tärkeä ja kiireellinen, kun perittävä summakin on varsin merkittävä. Pyysin heti kiirehtien haastetta ja välitöntä siirtämistä haastemiehelle toimitettavaksi saantitodistuskirjeen sivuuttaen.

Jotta turhalta ajankululta tuomioistuinkäsittelyssä vältyttäisiin, on aihetta pitää aktiivista yhteyttä haasteen käsittelijään ja tiedoksiantavaan haastemieheen.

2. TUOMITTAVAT PERINTÄKULUT

Tuomittujen kulujen osalta tuomioistuimet noudattavat oikeusministeriön antamia ohjeita.

Näiden mukaisesti kulut määrätään seuraavasti:

Velan pääoma 250 euroa tai vähemmän
- Perustaksa 170 euroa
- Korkea taksa 240 euroa

Velan pääoma yli 250 euroa tai häätö
- Perustaksa 200 euroa
- Korkea taksa 270 euroa

Perustaksan ja korkean taksan mukaisiin oikeudenkäyntikuluihin sisältyy palkkio oikeudenkäyntiä varten suoritetuista toimenpiteistä, kuten asian vastaanottamisesta, osoitetietojen tarkistamisesta, rekisteriotteen hankkimisesta, haastehakemuksen laatimisesta ja toimittamisesta tuomioistuimelle. Lisäksi ne kattavat kaikki velkojalle aiheutuneet yleiskulut, kuten vuokran, tietoliikenneyhteys-, postitus- ja kopiointikulut. Lisäksi taksat sisältävät tavanomaiset suoranaiset kulut, kuten oikeudenkäyntimaksun (HUOM! yksipuolisen tuomion lunastus 60 euroa), mahdollisen arvonlisäveron sekä rekisteriotteesta mahdollisesti perityt maksut.

Oikeudenkäyntikulut voidaan tuomita taulukon mukaisia taksoja korkeampana, mikäli useat korkean taksan edellytykset täyttyvät tai siihen on muu erityisen painava syy. Saatavan suuruutta ei ole pidettävä erityisen painavana syynä.

Näin asianajajan näkökulmasta tuomittavat kulut vaikuttavat jokseenkin alhaisilta varsinkin jos muistetaan ne aktiiviset toimenpiteet, joita haasteen ripeän etenemisen varmistaminen edellyttää. Toisaalta päämäärä joka tapauksessa on päämiehen perintätoimeksiannon tehokas toteuttaminen, mitä tehtävää hoitaessa eivät tuomittavat kulut ensimmäisenä ole mielessä.

Vaikka periaatteessa kulut asetetaankin vastapuolen maksettavaksi, jäävät ne kuitenkin rasittamaan omaa päämiestä, jos velallinen on maksukyvytön ulosotossakin. Riippumatta toimenpiteiden määrästä ja laadusta, edelle merkitty palkkiotaulukko tulee kattona sovellettavaksi.

Laki saatavien perinnästä 22.4.1999/513

Asetus vastapuolen maksettaviksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista N:o 1311/2001