Kotisivu Pekka Vanhanen Erityisalat Toimintatapa Toimisto Ajankohtaista Realisaatiot

EMME VASTAA VAHINGOISTA, JOTKA KOITUVAT TÄMÄN ESITYKSEN PERUSTEELLA TEHDYISTÄ TOIMISTA TAI NIISTÄ PIDÄTTÄYTYMISESTÄ.

1/2004
1. KILPAILUMENETTELY JULKISISSA HANKINNOISSA

2/2002
1. VELKASAATAVAN PERINTÄ

1/2002
1. SALASSAPITOSOPIMUS

2/2001
1. ASUNTOKAUPAN ONGELMAKOHDAT TÄNÄÄN

1/2001
1. eTAMPEREEN KIIHDYTTÄMÖ
2. OSAKASSOPIMUKSET OSAKEYHTIÖISSÄ
3. TYÖSOPIMUSLAIN UUDISTUS

2/2000
3. ASP-TOIMINTA, MENNEISYYDEN TOIMINTAMALLI TAAS AJANKOHTAISEKSI
4. HENKILÖYHTIÖN PURKAMINEN

1/2000
1. IT-MAAILMAN SOPIMUKSET
2. VAJAAVALTAISTEN OMAISUUDEN HOITO

1/1999
1. OSAKEPÄÄOMAN KOROTUSMUODON VAIKUTUS VEROTUKSEEN
2. OSAKEYHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN
3. TIETOJÄRJESTELMIEN VUOSI 2000 -TOIMINTAHÄIRIÖT JA OIKEUDELLINEN VASTUU


Ajankohtaista 1/2002
1. SALASSAPITOSOPIMUS

Salassapitosopimuksesta on tullut lähes poikkeukseton toimintamalli oltiinpa sitten käynnistämässä yhteistoimintaa asiakassuhteen tai työsuhteen muodossa tai käynnistettäessä yrityskauppaneuvotteluita tai yhteisyötoiminta- tai tutkimusprosessia.

Ennen kuin missään tilanteessa päästään edes alkuun, varmistetaan, ettei kumppani voi käyttää luottamuksellisina tietoonsa tulleita seikkoja ei toivotulla tavalla.

Tämän päämäärän toteuttamiseksi sitoudutaan vastavuoroisesti salassapitoon.

Tässä esimerkkiluonnoksessa esitetty salassapitosopimus on lähinnä tarkistuslistan muodossa käytettäväksi. Sopimusmallin tekstiä tulee tietenkin muokata tarvittaessa kuhunkin yksittäistapaukseen soveltuvaksi.

SALASSAPITOSOPIMUS

1. ASIANOSAISET
1.1
1.2

2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Asianosaisten päämäärä on toteuttaa yhteistoiminnassa kummankin liiketaloudelliseen tulokseen tähtäävä projekti.

Tämän projektin toteuttamisen yhteydessä asianosaiset tulevat paljastamaan toisilleen luottamukselliseksi katsottavia teknisiä ja taloudellisia tietoja.

3. LUOTTAMUKSELLINEN TIETO

Luottamukselliseksi tiedoksi katsotaan kaikki asianosaisten toisilleen paljastama tieto tai muutoin toiselle asianosaiselle siirtynyt toista asianosaista koskeva tieto kuten esimerkiksi vaan ei rajoittaen tuotteisiin, tekniseen kehitykseen, sovelluksiin tai malleihin liittyvä tieto tai liiketoimintaan, asiakkaisiin, hintoihin tai tarjouksiin ja markkinointiin liittyvä tieto.

Luottamuksellisena tietona ei kuitenkaan pidetä:
- yleisesti tunnetut tiedot edellyttäen, että yleisesti julkiseksi tuleminen on tapahtunut enne tiedon paljastumista toiselle asianosaiselle
- tiedot, jotka tulevat julkiseksi sen asianosaisen toimin, jota tiedot koskevat ilman, että toinen asianosainen mitenkään toimii tietojen paljastamisen suhteen
- tiedot, jotka todistettavasti olivat asianosaisen tiedossa jo silloin kun toinen asianosainen nämä tiedot toiselle ilmoitti
- tiedot, jotka on luvallisesti vastaanotettu muulta taholta kuin toiselta asianosaiselta
- lain perusteella julkistettavaksi kuuluva tieto.

4. HYÖDYNTÄMIS- JA ILMAISUKIELTO

Toisen asianosaisen luottamukselliseksi katsottavaa tietoa ei toinen asianosainen voi hyödyntää muutoin kuin tässä sopimuksessa määritellyn yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Toisen asianosaisen luottamuksellista tietoa toinen asianosainen ei voi paljastaa kenellekään ulkopuoliselle, ja oman yhteisönsä piirissäkin vain niille työntekijöille, joiden tehtäviin kuuluu määritellyn yhteisen projektin toteuttaminen.

Nämä työntekijät ja muut projektiin kuuluvat henkilöt, joille tieto paljastetaan, tulee erikseen nimetä.

Näiltä työntekijöiltä edellytetään sitoutumista asianmukaisesti vastaavaan salassapitoon omassa toiminnassaan.

5. LUOTTAMUKSELLISEN TIEDON LUVATON HYÖDYNTÄMINEN

Käyttäessään luottamukselliseksi katsottavaa tietoa tämän sopimuksen määrittelemään tarkoitukseen, josta tulee kuitenkin kohdan 6. ehdon mukaisesti aina sopia erillisellä sopimuksella, asianosainen sitoutuu huolellisesti suojaamaan sen pysymisen salassa niin kuin kyse olisi sen omasta luottamuksellisesta tiedosta.

Luottamuksellisista tiedoista laaditaan vain sopimuksen tarkoituksen saavuttamisen edellyttämät työkappaleet olivatpa ne missä tallennusmuodossa tahansa.

6. YHTEISTOIMINTA

Tämä sopimus ei perusta asianosaisten välille mitään yhtiö- tai työsuhdetta eikä myöskään yhteistoiminta- tai valtuutussuhdetta, vaan sopimuksen tarkoitus on vain määritellä luottamuksellisen tiedon käsittely.

Mahdollisesta yhteistoiminnasta asianosaisten kesken sovitaan erikseen.

7. AINEISTON PALAUTTAMINEN

Kaikki luottamuksellisia tietoja sisältävä aineisto, olipa se missä muodossa tahansa, on palautettava toiselle asianosaiselle toisen asianosaisen sitä vaatiessa tai kun tämän sopimuksen tarkoittama projekti on toisen asianosaisen näkemyksen perusteella päätetty jättää toteuttamatta tai keskeytetty tai tullut valmiiksi.

8. HYÖDYNTÄMISOIKEUDEN SISÄLTÖ

Luottamuksellinen tieto on sen asianosaisen omaisuutta, joka sen on luonut tai jota se koskee.

Toisella osapuolella ei ole mitään hyödyntämis- tai lisenssioikeutta tähän tietoon ilman, että siitä erikseen sovitaan. Toinen osapuoli voi käyttää luottamuksellista tietoa vain erillisenä yhteistoimintaan kuuluvan sopimuksen päämäärää palvelevassa tarkoituksessa.

9. SOPIMUKSEN KESTO

Tämä sopimus on voimassa niin kauan kuin luottamuksellinen tieto säilyy salaisena eikä tule julkiseksi sitä koskevan asianosaisen tarkoittamin julkistamistoimin.

10. REKRYTOINTIKIELTO

Asianosaiset sitoutuvat yhden (1) vuoden ajan tämän sopimuksen allekirjoituksesta lukien olemaan tarjoamatta toistensa työntekijöille aktiivisesti työpaikkaa ilman toisen osapuolen suostumusta.

11. SOPIMUSRIKKOMUS

Asianosaiset toteavat tämän sopimuksen ehtojen rikkomisen aiheuttavan toiselle osapuolelle taloudellista vahinkoa, jonka sopimusehtoja rikkonut osapuoli sitoutuu täysimääräisesti toiselle asianosaiselle korvaamaan.

12. SIIRRETTÄVYYS

Tätä sopimusta ei voi siirtää ilman toisen asianosaisen suostumusta.