Kotisivu Pekka Vanhanen Erityisalat Toimintatapa Toimisto Ajankohtaista Realisaatiot

EMME VASTAA VAHINGOISTA, JOTKA KOITUVAT TÄMÄN ESITYKSEN PERUSTEELLA TEHDYISTÄ TOIMISTA TAI NIISTÄ PIDÄTTÄYTYMISESTÄ.

1/2004
1. KILPAILUMENETTELY JULKISISSA HANKINNOISSA

2/2002
1. VELKASAATAVAN PERINTÄ

1/2002
1. SALASSAPITOSOPIMUS

2/2001
1. ASUNTOKAUPAN ONGELMAKOHDAT TÄNÄÄN

1/2001
1. eTAMPEREEN KIIHDYTTÄMÖ
2. OSAKASSOPIMUKSET OSAKEYHTIÖISSÄ
3. TYÖSOPIMUSLAIN UUDISTUS

2/2000
3. ASP-TOIMINTA, MENNEISYYDEN TOIMINTAMALLI TAAS AJANKOHTAISEKSI
4. HENKILÖYHTIÖN PURKAMINEN

1/2000
1. IT-MAAILMAN SOPIMUKSET
2. VAJAAVALTAISTEN OMAISUUDEN HOITO

1/1999
1. OSAKEPÄÄOMAN KOROTUSMUODON VAIKUTUS VEROTUKSEEN
2. OSAKEYHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN
3. TIETOJÄRJESTELMIEN VUOSI 2000 -TOIMINTAHÄIRIÖT JA OIKEUDELLINEN VASTUU


Ajankohtaista 3/2001
1. eTAMPEREEN KIIHDYTTÄMÖ

Muiden valittujen mukana on Pekka Vanhanen tullut valituksi eTampere -hankkeeseen kuuluvaan yrityskiihdyttämön Advisor Boardiin.

Hankkeesta ja sen toiminnasta ja Advisor Boardista voit saada lisätietoa www.etampere.fi/ekiihdyttamo/index.htm

Kannattaa tutustua hankkeeseen ja toimia aktiivisesti hankkeen mukana yrittäjän omaa hyötyä tavoitellen.


Ajankohtaista 1/2001
2. OSAKASSOPIMUKSET OSAKEYHTIÖISSÄ

Osakeyhtiöiden rakenteita luotaessa ja järjestettäessä on lähes poikkeuksetta osakkaiden kesken sovittu myös osakassopimus.

Osakeyhtiön ja sen osakkaiden välisiä sekä osakkaiden keskinäisiä suhteita on aina säätelemässä tietenkin osakeyhtiölaki ja yhtiön yhtiöjärjestys.

Eri syistä näiden lisäksi osakkaat tai osakasryhmä saattavat sopia välilleen osakassopimuksen omia intressejään toteuttamaan. Periaatteessa usein osakassopimuksessa sovittavista aiheista voitaisiin ottaa määräyksiä myös kaupparekisteriin merkittävään yhtiöjärjestykseen. Saattaa kuitenkin olla, ettei esimerkiksi järjestelyä haluta tehdä julkiseksi tai halutaan säilyttää järjestelyn muokkaus mahdollisimman joustavana. Näin pitäydytään turvaamaan päämäärä osakassopimuksen kautta.

Toisaalta on aina muistettava, että lähtökohtaisesti kolmatta tahoa, esimerkiksi uutta osakkeenomistajaa, kohtaan halutut järjestelyt saadaan tehokkaammin ja varmimmin sitoviksi ottamalla määräykset yhtiöjärjestykseen.

Osakassopimuksen käyttämisen syyt

Miksi sitten osakeyhtiölain ja normaalisti yleisimmin käytössä oleva kaavayhtiöjärjestyksen sääntely ei riitä?

Tarkempaa sääntelyä kaipaavia aiheita voivat esimerkiksi olla yhtiön strategian valinta ja toteuttaminen, osakkaiden toimintapanokset yhtiössä, osingonjakojärjestelmä, hallituksen jäsenten nimeäminen ja osakkaiden kilpailu yhtiön liiketoiminnan kanssa.

Oikeastaan lähtökohtaisesti voitaisiin todeta, että osakeyhtiön pieninkin mahdollinen yksinkertainen enemmistö äänistä tuottaa varsin vapaat mahdollisuudet polkea vähemmistön oikeuksia, mitä osakeyhtiölain vähemmistösuojan määräykset eivät riittävästi eliminoi. Osakassopimuksella vähemmistön vaikutusmahdollisuuksia voidaan tätä tehokkaammin turvata.

Eräänä tärkeänä käytännön syynä osakassopimuksen laatimiselle erityisesti aloittavissa yhtiöissä on, että osakassopimuksen ehtoja käsiteltäessä yhtiökumppanit tulevat samalla perehtymään toistensa edellytyksiin ja odotuksiin yhtiön suhteen. Esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja mahdollisesti osakassopimuksen liitteeksi ottaminen johtaa yhtiökumppanit käsittelemään aihetta ennalta. Näin toimien saatetaan eliminoida poikkeavien edellytysten tai muiden syiden johdosta väärinymmärryksiä ja niiden aiheuttamia välirikkoja ja jopa liiketoiminnan kariutumista.

Osakassopimuksen sisältö

Osakassopimuksia laadittaessa on niissä aiheina käsiteltävä ainakin seuraavia kokonaisuuksia. Lista on pyritty laatimaan yksinkertaisena niin, että se antaa tarkistuslistana alustavan välineen osakkaiden keskinäiselle sopimusneuvottelulle.

 

1. Osapuolet

Osapuolina voi olla koko osakaskunta tai vain osa osakkaista esimerkiksi yksinkertainen enemmistö tai 2/3 -enemmistön tuottama enemmistö.

Myös yhtiö itse on syytä ottaa osakassopimuksen osapuoleksi varsinkin jos kaikki osakkaat ovat mukana. Muussa tapauksessa yhtiö itse ei tule sopimusjärjestelyyn sidotuksi.

 

2. Sopimuksen tausta

Yhtiön liiketoimintasuunnitelma on hyvä ottaa liitteeksi, mikä johdattaa osakkaat käsittelemään ja laatimaan sellaisen. Tämä saattaa selkiyttää liikeidean ydintä ja selventää sitä myös eri osakkaille.

 

3. Sopimuksen päämäärä

Mitä aiheita sopimuksella pyritään säätelemään ja mitä päämääriä ja odotuksia sopijapuolilla on yhtiöön nähden.

 

4. Uusien osakkaiden liittyminen yhtiöön

Mikäli osakassopimus laaditaan tilanteessa, jossa yhtiöön liittyy uusia osakkaita, tulee tilanteen järjestelyssä ottaa huomioon uusien osakkaiden ja vanhojen osakkaiden väliset suhteet ja toisaalta molempien tahojen suhteet itse yhtiöön.

Uusien osakkaiden kannalta tilanne on verrattavissa yrityskauppaan, mistä syystä saattaa olla tarpeen toteuttaa siihen verrattavat sopimusjärjestelyt vanhojen osakkaiden vakuutuksineen järjestelyn kohteena olevan yrityksen tilanteesta.

Tilanteessa tulee usein myös kyseeseen yhtiöjärjestyksen muutos, minkä toteuttaminen ja rekisteröinti tulee varmistaa toteutetuksi oikealla tavalla.

 

5. Rahoitus

Osakkaiden velvollisuudet järjestää lisärahoitusta tai vakuuksia.

 

6. Osakeomistuksen suhteellisen osuuden alenemisen eliminointi

Päätettäessä korottaa osakepääomaa huomattavalla summalla, johon järjestelyyn vain yksi tai harva osakkaista taloudellisella resurssillaan on kykenevä, voidaan laimentaa aiempien osakeomistusten suhdetta erittäin olennaisestikin.

Osakepääoman korotus voidaan määrätä yhtiöjärjestyksessä edellyttävän määräenemmistöä, jolloin vähemmistön suoja tulee turvatuksi. Sama lopputulos voidaan saavuttaa myös osakassopimuksella.

On muistettava, että jos yhtiön taloudelliset resurssit ovat ehtyneet ja koko sen olemassaolo on jatkorahoituksen varassa, eivät sopimusjärjestelyt kuitenkaan tuo turvaa taloudellisten realiteettien edessä. Saattaa olla, että järjestelyistä huolimatta osakassuhteet järkkyvät, kun tilanne on riittävän kriittinen.

 

7. Osakkeiden panttauskielto

Osakkaiden sitoumus olla panttaamatta osakkeita pyrkii eliminoimaan luovutusrajoitusten alaisten osakkeiden siirtymisen panttausta ja sitä seuraavan pakkorealisaation tilanteessa.

 

8. Yhtiökokous- ja hallitustyöskentely


Periaatteet, joilla pyritään ennalta luomaan järjestelmä päätöksenteon johdonmukaistamiseksi ja toisaalta aihepiireittäin valtuuksien ja vastuun jakamiseksi.

 

9. Hallituksen valinta

Järjestelmät, joilla ennalta luodaan menettely hallituksen jäsenten valitsemiseksi.

 

10. Osingonjako

Osingonjakopolitiikka tai osingonjaosta pidättäytyminen.

 

11. IPR-siirrot

Osakkaiden, jotka mahdollisesti toimivat toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä tai työsuhteessa yhtiössä, kehittämien innovaatioiden oikeudet.

Tekijänoikeuslain mukaan työntekijän työtehtävissään luoman tietokoneohjelman tekijänoikeudet siirtyvät työnantajalle, ja patentoitavaan keksintöön sovelletaan vastaavasti työsuhdekeksintölakia, jos keksintö syntynyt työtehtävien yhteydessä.

Koska on epäselvää miten esimerkiksi työsuhdekeksintölakia tai tekijänoikeuslain tietokoneohjelmiston luojan oikeuden siirtoa työnantajalle sovelletaan yhtiön osakkaaseen, joka toimii hallituksessa ja työskentelee tuotekehittäjänä, on tärkeää sopia näistä osakassopimuksessa.

 

12. Osakkeiden luovuttaminen

Osakkeiden luovutuksen on tapahduttava osakkaiden ennalta sopimalla tavalla, jotta alkuperäiset osakkaat voivat luottaa mahdollisuuteensa vaikuttaa siihen kenen kanssa toimivat yhtiökumppaneina.

Oma problematiikkansa liittyy alkuperäisen osakkaan perintötilanteisiin. Halutaanko vanhoille osakkaille lunastusoikeus ja mistä hinnasta vai tulevatko perilliset jatkamaan omistusta siinä tapauksessa, että edesmenneen osakkaan toimintapanos on ollut yhtiön kannalta merkittävä.

Tärkeintä on miettiä ratkaisu etukäteen. Elementteinä voi tulla kysymykseen osakkeiden tarjoaminen muille osakkaille ostettavaksi ennen vieraalle tai kenelle tahansa luovutusta ja edelleen lisäksi tai ainoana keinona yhtiöjärjestyksen lunastusoikeus.

Keinoina voi olla edelleen määräys omistusosuuden hankkineen velvollisuudesta määritellystä hinnasta lunastaa muiden osakkeita tai velvollisuudesta tarjota osakkeita siten, että entiset omistusosuudet säilyvät.

 

13. Kilpailukielto ja salassapito

Osakkaiden sitoumus olla kilpailematta yhtiön kanssa ja sitoumus pitää yhtiöön liittyvät tiedot salassa.

Sitoumus tulee vahvistaa sopimussakolla.

 

14. Osakkaiden muut kuin rahapanokset

On erittäin tärkeää, että varsinkin uuden yrityksen osakkaat valmistelevat yhtiön liiketoimintasuunnitelman huolellisesti, jolloin se voidaan ottaa myös osakassopimuksen liitteeksi.

Tätä suunnitelmaa on sitten verrattava kunkin osakkaan antamaan toimintapanokseen. Mikä on suunniteltu rooli kullekin osakkaalle.

Joskus, ja ei niin harvoin, uusissa projekteissa osakkaiden odotukset toistensa työpanoksista eivät vastaa tulevaa todellisuutta, mikä ensin johtaa välien kiristymiseen ja lopulta yrityksen kriisiin. Jos tämä uhka voidaan välttää liiketoimintasuunnitelmaa valmistelemalla ja kunkin osakkaan toimintapanoksen niveltämisellä koko toimintakenttään, ei tehty työ varmasti ole turhaa.

15. Erimielisyydet

Mekanismi riitojen ratkaisuksi esimerkiksi välimiesmenettelyä noudattaen.