Kotisivu Pekka Vanhanen Erityisalat Toimintatapa Toimisto Ajankohtaista Realisaatiot

EMME VASTAA VAHINGOISTA, JOTKA KOITUVAT TÄMÄN ESITYKSEN PERUSTEELLA TEHDYISTÄ TOIMISTA TAI NIISTÄ PIDÄTTÄYTYMISESTÄ.

1/2004
1. KILPAILUMENETTELY JULKISISSA HANKINNOISSA

2/2002
1. VELKASAATAVAN PERINTÄ

1/2002
1. SALASSAPITOSOPIMUS

2/2001
1. ASUNTOKAUPAN ONGELMAKOHDAT TÄNÄÄN

1/2001
1. eTAMPEREEN KIIHDYTTÄMÖ
2. OSAKASSOPIMUKSET OSAKEYHTIÖISSÄ
3. TYÖSOPIMUSLAIN UUDISTUS

2/2000
3. ASP-TOIMINTA, MENNEISYYDEN TOIMINTAMALLI TAAS AJANKOHTAISEKSI
4. HENKILÖYHTIÖN PURKAMINEN

1/2000
1. IT-MAAILMAN SOPIMUKSET
2. VAJAAVALTAISTEN OMAISUUDEN HOITO

1/1999
1. OSAKEPÄÄOMAN KOROTUSMUODON VAIKUTUS VEROTUKSEEN
2. OSAKEYHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN
3. TIETOJÄRJESTELMIEN VUOSI 2000 -TOIMINTAHÄIRIÖT JA OIKEUDELLINEN VASTUU


Ajankohtaista 2/2000
4. HENKILÖYHTIÖN PURKAMINEN

1. Tausta

Aina eivät avoimen tai kommandiittiyhtiön eli jäljempänä henkilöyhtiön osakkaiden toiveet hedelmällisestä yhtiösuhteesta toteudu. Liiketoiminnan epäonnistuminen, motivaation katoaminen tai luottamuspula tai jokin muu syy saattaa johtaa yhtiömiesten suhteet solmuun, josta omin avuin puhumalla ei enää päästä eteenpäin.

Yhtiösuhde on tiensä päässä, mutta miten lopettaminen tulee toteutettavaksi, kun kukaties neuvotteluyhteyskin jo on kadonnut tai kun mistään asiasta ei päästä yksimielisyyteen.

Ensimmäisenä mahdollisuutena ratkaista tilanne on vielä pyrkiä neuvottelemaan ratkaisu tilanteen laukaisemiseksi. Asiasta saattaa olla myös yhtiösopimuksessa ehtoja, jotka saattavat antaa ohjeen ratkaisun löytämiseksi. Aina ei kuitenkaan näin ole, ja entä jos sopua edes lopettamisesta ei kerta kaikkiaan saavuteta.

 

2. Menettelyn vaiheet

Tilanteessa tulee sovellettavaksi avoimista ja kommandiittiyhtiöistä annetun lain 5 luvun määräykset. Ne määrittelevät menettelyn, jolla yhtiösuhde viime kädessä pakottaen saadaan päättymään.

Tämä lain mukainen menettely tapahtuu vaiheittain seuraavasti:

 • Purkuperusteen synty
 • Purkuperusteeseen vetoaminen ja sen jälkeinen vaihe
 • Lunastus; niiden yhtiömiesten, joita purkuperuste ei koske, oikeus lunastaa purkuperusteinen yhtiöosuus
 • Ellei lunastusta toteuteta -> selvitysmenettely, joka päätyy yhtiön netto-omaisuuden jakamiseen yhtiömiehille

 

3. Purkamisperusteet

Seuraavassa luettelo purkamisperusteista:

 1. Yhtiömies on irtisanonut yhtiösopimuksen ja irtisanomisaika on kulunut.
 2. Yhtiömiehen konkurssi tai yhtiöosuuden ulosmittaus.
 3. Yhtiömiehen kuolema eikä ole sovittu yhtiön jakamisesta.
 4. Edellytykset yhtiön jatkamiselle ovat rauenneet kuten yhtiömiehen olennaisesti rikkoessa yhtiösuhteeseen perustuvia velvollisuuksiaan tai jatkuvasti käyttäessä asemaansa yhtiössä yhtiön edun vastaisesti tai jos yhtiösuhteen jatkamista on pidettävä kohtuuttomana yhtiömiehen oman tai toisen yhtiömiehen terveyden, taloudellisen aseman tai muun vastaavan seikan muutoksen suhteen tai yhtiön toimintaedellytysten olennaisesti huononnuttua.

 

4. Lunastus

 1. Vastuunalaiset yhtiömiehet voivat päättää yhtiön jakamisesta ja purkuperusteeseen vedonneen yhtiömiehen yhtiöosuuden lunastamisesta.
 2. Lunastuksen määrä on sama kuin mikä tulisi osuudeksi selvitysmenettelyssä. Lunastus voi johtaa myös lunastettavan yhtiöosuuden maksuvelvollisuuteen, jos yhtiö on ylivelkainen. Äänettömän yhtiömiehen osuuden lunastushinta on panoksen suuruinen.
 3. Vastuunalainen yhtiömies vastaa ennen eroaan syntyneistä veloista. Viime kädessä vasta rekisteröinti kaupparekisterissä katkaisee velkavastuun erosta muutoin tietämättömään velkojaan nähden.

 

5. Selvitysmenettely

Jos lunastusta ei toteuteta, lopetetaan yhtiö selvitysmenettelyssä seuraavasti:

 1. Yhtiömiehet toimivat selvitysmiehinä tai yhtiömiehen hakemuksesta tuomioistuimen määräämä selvitysmies.
 2. Julkinen haaste velkojille ja velkojen maksaminen.
 3. Äänettömän yhtiömiehen panoksen maksamisen jälkeen ylijäämä jaetaan yhtiömiehille.

 

6. Yritysjärjestely osakeyhtiöksi

Henkilöyhtiön lopettamisen tilanteessa saattaa esille nousta tarve harkita yhtiömuodon muuttamista osakeyhtiöksi. Tämä keino ei ratkaise yhtiömiesten välisen luottamuksen katoamista tai toimintamotivaation puutetta. Eräänä syynä yhtiömuodon muutoksen harkinnalle saattaa olla se, että selvitysmenettely realisoi verovelan maksuunpanon. Asiaa harkitessa tulee ensinnä selvittää mahdollinen kirjanpidollinen negatiivinen oma pääoma sekä minimimääräisen 50.000 markan osakepääoman kattamiseen tarvittavat varat.

Edelleen tulee selvitettäväksi jatko silmällä pitäen pääomatulona jaettavan osingon määrää verrattuna henkilöyhtiön yksityisnostoihin sekä henkilöyhtiön toiminnan ajalta olevan henkilökohtaisen velkavastuun jakautumista.

Vastauksia näihin kysymyksiin on hankalaa niiden laajuuden takia antaa. Joka tapauksessa aiheet on syytä käydä läpi tällaista yritysjärjestelyä harkittaessa.

 

7. Henkilöyhtiön purkamisen veroseuraamukset

Veroseuraamusten osalta on todettava veroseuraamuksia voivan koitua niin purettavalle yhtiölle kuin sen osakkaillekin. Tämä on syytä selvitysmenettelyyn ryhdyttäessä muistaa.

Yhtiöllä käypään arvoon tuloutetaan kiinteistö, rakennus, rakennelma, arvopaperi tai muu oikeus ja muiden hyödykkeiden osalta tuloutuu korkeintaan alkuperäinen hankintahinta tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta.

Yhtiömiehillä liiketoiminnan ja omaisuuden realisoinnin muodostama tulo verotetaan normaalisti pääomatulona ja ansiotulona. Jos osakas saa jako-osastaan voittoa, verotetaan myös tämä osuus.

Verotus toteutetaan pääomatulona verotettavana voittona yhtiöstä saadun jako-osuuden ja yhtiöpanoksen erotuksesta. Tässä laskelmassa yhtiöpanoksen sijaan voidaan soveltaa myös hankintameno-olettaman eli 50 % yli 10 vuotta omistetusta omaisuudesta ja 20 % muissa tilanteissa.

Jako-osaan sisältyvät mahdolliset jakamattomat voittovarat ovat verovapaita, koska niistä vero on jo maksettu.

 

8. Yhteenveto

Edellä olevasta käy ilmi, että yhtiömiesten neuvotteluyhteyden katkettua on syytä viipymättä turvautua laintuntevaan apuun niin itse menettelyn kuin siihen liittyvien veroseuraamusten ja myös muiden velkavastuiden selvittämiseksi.