Kotisivu Pekka Vanhanen Erityisalat Toimintatapa Toimisto Ajankohtaista Realisaatiot

EMME VASTAA VAHINGOISTA, JOTKA KOITUVAT TÄMÄN ESITYKSEN PERUSTEELLA TEHDYISTÄ TOIMISTA TAI NIISTÄ PIDÄTTÄYTYMISESTÄ.

1/2004
1. KILPAILUMENETTELY JULKISISSA HANKINNOISSA

2/2002
1. VELKASAATAVAN PERINTÄ

1/2002
1. SALASSAPITOSOPIMUS

2/2001
1. ASUNTOKAUPAN ONGELMAKOHDAT TÄNÄÄN

1/2001
1. eTAMPEREEN KIIHDYTTÄMÖ
2. OSAKASSOPIMUKSET OSAKEYHTIÖISSÄ
3. TYÖSOPIMUSLAIN UUDISTUS

2/2000
3. ASP-TOIMINTA, MENNEISYYDEN TOIMINTAMALLI TAAS AJANKOHTAISEKSI
4. HENKILÖYHTIÖN PURKAMINEN

1/2000
1. IT-MAAILMAN SOPIMUKSET
2. VAJAAVALTAISTEN OMAISUUDEN HOITO

1/1999
1. OSAKEPÄÄOMAN KOROTUSMUODON VAIKUTUS VEROTUKSEEN
2. OSAKEYHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN
3. TIETOJÄRJESTELMIEN VUOSI 2000 -TOIMINTAHÄIRIÖT JA OIKEUDELLINEN VASTUU


Ajankohtaista 1/1999
2. OSAKEYHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN

Toisin kuin aikaisemmin osakeyhtiölaissa ei enää yleisesti kielletä yhtiötä vastiketta vastaan hankkimasta omia osakkeita tai emoyhtiön osakkeita. Omien osakkeiden hankinta voi tulla kyseeseen pääsääntöisesti vain voitonjakokelpoisilla varoilla ja muutoinkin osakeyhtiölain 7 luvun määräyksiä noudattaen. Omia tai emoyhtiönsä osakkeita yhtiö saa ottaa pantiksi vain liikkeen vastaanottamisen yhteydessä. Useassa tapauksessa on lisäksi säädetty velvollisuus määräajassa luovuttaa omistukseen tulleet omat tai emoyhtiön osakkeet.

 

Yksityiselle osakeyhtiölle ja sen tytäryhteisölle on asetettu omien osakkeiden luovutusvelvollisuus. Niiden on luovutettava yhtiön osake kolmen vuoden kuluessa saannosta. Tämä velvollisuus koskee vain yhtiön itsensä hankkimaa osaketta ja se koskee myös vastikkeetta hankittua osaketta. Luovutusvelvollisuus ei sen sijaan koske yhtiön saamaa osaketta, jonka yhtiö on saanut muuten kuin hankkimalla (kuten lahjana tai testamentilla).

Osakkeet, jotka on hankittu vastoin osakeyhtiölain 7 luvun säännöksiä on luovutettava viipymättä, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa saannosta. Tämä koskee 1.9.1997 ja sen jälkeen hankittuja osakkeita.

Jos osakkeita ei ole luovutettu säädetyssä määräajassa, osakepääomaa on heti alennettava osakkeiden yhteenlaskettua nimellisarvoa vastaavalla määrällä mitätöimällä osakkeet. Tilanteessa on meneteltävä siten kuin osakepääoman alentamisen yhteydessä menetellään silloin, kun yhtiö muusta syystä mitätöi osakkeitaan. Maksutta tapahtuvaa alentamista kutsutaan mitätöimiseksi.

 

Kun osakepääoman alentamisen tarkoituksena on yhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä olevien yhtiön osakkeiden mitätöiminen, tarvitaan lähtökohtaisesti kaupparekisteriviranomaisen lupa. Sitä haetaan kirjallisesti.

Lupaa ei tarvita, jos osakepääomaa samanaikaisesti korotetaan uusmerkinnällä osakepääoman alentamismäärää vastaavalla määrällä. Silloin, kun alentaminen ei edellytä lupaa, alentaminen tapahtuu yhtiön tekemän kaupparekisteri-ilmoituksen perusteella. Ilmoitus on tehtävä kuukauden kuluessa siitä, kun alentamispäätös on tehty.

Yhtiölle kuuluvien omien osakkeiden luovutus on vaikutuksiltaan rinnastettu osakkeiden antamiseen uusmerkinnässä. Yhtiökokous päättää yhtiölle kuuluvien omien osakkeiden luovutuksesta. Yhtiökokouksen valtuuttamana myös hallitus voi päättää luovutuksesta. Luovuttamiseen tulee soveltuvin osin soveltaa uusmerkintää koskevia säännöksiä. Luovuttaminen on määrämuotoinen toimi. Osakkeiden luovutuksia ei ole säädetty ilmoitettavaksi kaupparekisteriin eikä niitä voida sinne merkitäkään.